Organization of School

Institutes:


The Committee of the Communist Party of the School:

General Secretary: Xiuwen Yao

Deputy Secretaries:Baolin Liu、Jing Zheng

Committee Members: Yunzhang Cheng、Yi Xu、Shuyi Wang、Siwei Li


Department of Administration:

Dean of the School:  Baolin Liu

Vice Deans of the School.:Yunzhang Cheng、Fei Xu


School Office 

Administration Office

Student Affairs Office